Bise Kommunikation


Go to content

Main menu:


Kostnad

Att anlita Bise Kommunikation innebär inga fantasikostnader. Beroende på uppdragets art diskuteras en för båda parter skälig överenskommelse och ersättning fram.
Villkoren nedan är en bra utgångspunkt. De utgår från Svenska Journalistförbundets rekommendationer för frilansjournalister.
I sin helhet finns rekommendationen på förbundets hemsida.

Frilansrekommendationen
Gäller från och med 2010.

Rekommendationen om lägsta frilansarvoden med mera, avser uppdrag för, och på frilansbasis levererat material till
massmedier men kan ses som en utgångspunkt inför olika typer av uppdrag.

Lägsta rekommenderade arvoden för innehavare av egen firma, F-skatt:
- Arvode per timme: 850 kr. Arvode utgår dock alltid för minst två timmar: 1 700 kr.

Arvode för hel dag, åtta timmar: 6 000 kr.

Uppdrag som är återkommande eller sträcker sig över längre tid arvoderas från och med sjätte dagen med lägst 5 430 kr.

Rekommenderade lägsta arvoden inkluderar sociala avgifter och semesterersättning.

Erfarenheter och kunskaper, uppdragets art och omfattning samt omfattningen av den nyttjanderätt uppdragsgivaren förvärvar är faktorer som ska påverka arvodets storlek. Hänsyn ska också tas till om arbetet måste utföras på tider då ersättningen normalt sett är förhöjd. Arvode utgår per uppdrag och beräknas med utgångspunkt från den tid som går åt för att utföra uppdraget.

Överenskommelse kan dock träffas om en fast ersättning för ett uppdrag.

Arkivbilder
1 420 – 5 380 kr per bild. Priset påverkas av omfattningen av användningen och det sätt som bilden används på. Priset inkluderar sociala avgifter. Tid som går åt för bearbetning, scanning, CD-lagring och liknande debiteras efter tidsåtgång med timarvode enligt ovan.
Exempelvis ska en liten bild av passkortsstorlek debiteras lägsta taxa, en större porträttbild eller reportagebild på halv/helsida debiteras 1 500 – 3 000 kr och en bild på uppslag eller omslag mellan 3 000 och 5 380 kr.


Upphovsrätt
Träffas ingen överenskommelse om annat gäller att uppdragsgivaren förvärvat rätten att publicera materialet en gång. För internet gäller en utläggningstid på sex månader, om ingenting annat överenskommits.Vill en uppdragsgivare utnyttja material därutöver krävs alltid en ny överenskommelse. En uppdragsgivare har inte rätt att utan särskild överenskommelse med upphovsmannen överlåta eller upplåta rättigheter till någon annan.

Arvoderingen för överlåtelse av användningsrätt till annat företag är minst 100 procent av förstagångsarvodet.

En uppdragsgivare får inte heller ändra i ett verk utan upphovsmannens medgivande, såvida ändringarna inte endast är att anse som normal redigering. Upphovsmannen har vidare rätt att få sitt namn tydligt angivet vid publicering eller annan form av användning. Ovanstående gäller även i de fall frilansmedarbetaren på eget initiativ säljer sitt material.

Vidareutnyttjanden
Frilansmedarbetaren är fri att förfoga över sitt material. Vill en uppdragsgivare, som nyttjat överenskomna och arvoderade rättigheter, förvärva ny förfoganderätt – t ex för att använda materialet på internet, krävs ny överenskommelse om villkoren för detta.

Hemsida och annan internetdatabas
För utläggning på hemsida - tillgängliggörande i annan internetdatabas som är tillgänglig för allmänheten ska skälig ersättning utgå. Ersättningen får bedömas från fall till fall utifrån bl a nyttjandets omfattning och utläggningstid, om nyttjandet sker i anslutning till första publicering m m.

Dock ska alltid minst 20 procent av förstagångsarvodet utgår för sex månader om det är samma företag som äger databasen och tidningen. Är det ett annat företag som är användare gäller minst 100 procent av förstagångsarvodet.

Arkiv
Utnyttjande inom en redaktion, t ex datorlagring av text för rent internt redaktionellt researchändamål, kan medges utan särskild ersättning. Sådant nyttjande kräver dock alltid upphovsmannens medgivande.Bilder som efter upphovsmannens medgivande lagras i bildarkiv ska förses med tydlig märkning med fotografens namn och tillåtna/otillåtna användningsområden.

Återpublicering
För återanvändning/reprisering i efterhand, hos den ursprunglige beställaren, av material i obearbetat skick rekommenderas ett arvode motsvarande 50 procent av ursprungsarvodet. (För bilder, se arkivbildpris) Behöver materialet bearbetas före reprisering rekommenderas 60-75 procent av ursprungsarvodet, beroende på bearbetningens omfattning.

Ovanstående gäller även när återanvändning/reprisering sker i annat medium än det materialet ursprungligen framställts för, t ex om materialet först gjorts för hemsida och därefter ska användas i tryck.

Försäljning till annan
Om frilansmedarbetaren vill träffa avtal med någon annan om nytt upphovsrättsligt förfogande har materialet ånyo ett marknadsvärde. Arvode ska därvid minst motsvara ursprungsarvodet.

Annullerat uppdrag
Annullerar uppdragsgivare ett uppdrag utgår skälig ersättning med utgångspunkt från det ursprungligen avtalade arvodet och nedlagda kostnader, förutsatt att åtgärden inte orsakats av frilansmedarbetaren själv.

Förkommet material
Hos uppdragsgivaren förkomna texter förväntas frilansmedarbetaren själv kunna ersätta med ny kopia. Förkomna eller skadade bildoriginal eller teckningar ska ersättas med 10 procent av basbeloppet (förhöjt) per förkommen/skadad originalexponering på film, diskett eller motsvarande.

Påseende
Om, undantagsvis, överenskommelse enbart innebär att material skickas/överlämnas för påseende ska materialet anes som antaget om det inte returnerats senast en vecka efter att det skickats/överlämnats.

Observera att moms tillkommer på samtliga här rekommenderade arvoden.


Här finns som pdf, de avtalsmallar som Svenska Journalistförbundet tagit fram för frilansuppdrag.
De är ofta ett bra utgångsläge inför ett samarbete:

Mallarna


- - - Kasta inte bort dina pengar på information eller reklam utan att veta vad du får för pengarna. Bise Kommunikation tar inte ett jobb, där vi inte kan garantera ett professionellt resultat - - -

Back to content | Back to main menu
Exactly what appears like the ideal choice to have an daily rolex replica sale this generally is actually and that is precisely what this particular greatest phony wrist watches is about. My personal father's buddy, the actual tag heuer replica sale of the item, states this is actually their daily item. He is already been getting this for some time right now, every thing operates sleek, retains period rolex replica, view appears great to start with and so i speculate everybody's pleased such as me personally with regard to assisting him or her choose the actual view as well as with regard to getting the breitling replica associated with displaying a person men a great high quality reproduction view. The actual reproduction wrist watches differ within recognition mainly due to hublot replica sale which specific greatest phony wrist watches isn't your own daily well-liked item. I usually state this is actually an additional cause in order to hublot replica sale 1 simply because individuals may understand small about this as well as so long as this appears as well as seems legitimate it'll certainly end up being is actually guess what happens I am talking about.